Pirkimo taisyklės

Atgal

Pirkimo taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Ortopedijos centras“, juridinio asmens kodas 223916310, PVM mokėtojo kodas LT239163113, registruotos buveinės adresas Kalvarijų g. 62, LT-09304 Vilnius, korespondencijos adresas Kalvarijų g. 62, LT-09304 Vilnius.

1.2. Orto.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.orto.lt

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas Orto.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai Orto.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Orto.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

1.6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.7. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Orto.lt taisyklės“.

1.8. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Orto.lt.

1.9 Pardavėjo partneris - juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas Orto.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai Orto.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Orto.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

1.10 Prekių atsiėmimo vieta – Pardavėjui priklausančios prekių atsiėmimo vietos esančios adresais: Kalvarijų g., 62, Vilnius, Danės g. 9, Klaipėda ir Gedimino g. 31, Kaunas.

 2. Bendrosios sąlygos

2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Orto.lt susijusios sąlygos. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą Orto.lt, kol jis nepatvirtina, jog yra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis.

2.2. Pirkti Orto.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Orto.lt.

2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Siekiant užtikrinti Pirkėjų susipažinimą su bet kokiais Taisyklių pakeitimais, nuoroda į naują Taisyklių redakciją bus siunčiama Pirkėjų Pardavėjui nurodytais elektroniniais pašto adresais. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus Orto.lt.

2.4. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Orto.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais.

2.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Orto.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.

2.6. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. Privatumo politika

3.1 Užsakydamas prekes iš Orto.lt Parduotuvės, Pirkėjas atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

3.2 Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, jog 3.1 punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.3 Orto.lt patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Orto.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Orto.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3.4 Klientas, užsakydamas prekes Orto.lt Parduotuvėje, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Orto.lt Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Orto.lt atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
Baigęs darbą Klientas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie jo duomenų, ypač tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Orto.lt neprisiima jokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Klientas baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.

3.5 Klientas, pateikdamas savo asmens duomenis Orto.lt Parduotuvėje, sutinka nurodytu elektroninio pašto adresu gauti informacinius pranešimus iš Orto.lt parduotuvės. Orto.lt parduotuvė įsipareigoja sudaryti klientui sąlygas bet kada atsisakyti šių pranešimo gavimo.

3. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1 Klientas, apsilankęs Orto.lt Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

3.2 Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti (žr. 3.1 punktą): savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, elektroninį paštą bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi, pristatant užsakytas prekes.

3.3 Prieš patvirtindamas užsakymą, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, Klientas gali ir po užsakymo pateikimo. Patvirtinti užsakymą Klientas gali tik tada, kai pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Orto.lt Parduotuvės Taisyklėmis.

3.4 Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Orto.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Orto.lt. Kartu tai laikoma, jog tarp Kliento ir Orto.lt yra sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Orto.lt gauna patvirtinimą iš banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.

3.5 Pranešimo Orto.lt apie apmokėjimo gavimą momentas laikomas, pirkimo - pardavimo sutarties tarp Kliento ir Orto.lt vykdymo pradžios momentu.

4. Garantiniai įsipareigojimai

4.1 Orto.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia darbo dienos metu nuo 9 val. iki 18 val. pranešti apie tai telefonais (8 5) 273 3402, (8 46) 256 102 arba elektroniniu paštu info@orto.lt, o Orto.lt įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Orto.lt ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Orto.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą, pašalina trūkumus, o jų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

4.2 Orto.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
4.2.1 Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Orto.lt įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
4.2.2 Orto.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
4.2.3 Orto.lt įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį bei asortimentą.
4.2.4 Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Orto.lt įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
4.2.5 Prekės pristatomos supakuotos pagal jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1 Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Orto.lt vyksta valstybine kalba.

5.2 Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt

5.3 Įsigydami UAB „Ortopedijos centras“ produktus e.parduotuvėje www.orto.lt sutinkate, kad jūsų duomenys gali būti naudojami įmonės rinkodaros tikslais. Įmonė įsipareigoja šiuos duomenis saugoti ir neperduoti jų tretiesiems asmenims.

6. Apmokėjimo sąlygos

6.1 Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje. 

6.2 Kainos parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės kaina nurodoma be pristatymo mokesčio.

6.3 Už užsakytas prekes galima atsiskaityti:

- Elektroninės bankininkystės sistema „Paysera“.

6.4 Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant. Priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Orto.lt gavus apmokėjimą už prekes.

7. Pristatymas

7.1 Prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje.

7.2 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą el. paštu. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

7.3 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Atsiimant prekes ir kurjeriui/ pardavėjui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą). To nepadarius, prekės grąžinamos Orto.lt. Šiuo atveju klientas neturi reikšti pretenzijų dėl nepristatytų laiku prekių.

7.4 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.5 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

7.8 Prekės užsakytos Orto.lt internetinėje parduotuvėje, pristatomos Lietuvoje:

Kurjeriu per UAB „AUDIS“:

Kaina: pristatymas per kurjerį kainuoja 4 Eur, išskyrus Kuršių Neriją pristatymas kainuoja papildomai +20 Eur.
Trukmė: jei užsakymas apmokamas iki 14 val., prekės pristatomos jau kitą darbo dieną. Apie numatomą siuntos pristatymo laiką informuos klientą nurodytu kliento telefonu.
Vieta: Pristatoma tiesiai klientui nurodytu adresu darbo dienomis nuo 8 iki 18 val.
Pasirinkus pristatymą per UAB „AUDIS“, prekės pristatomos Klientui nurodytu laiku. Tais atvejais, kai nustatytu laiku Klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti UAB „AUDIS“ tel. nr.:8 618 42645, 8 526 21616 arba el. paštu: info@audis.lt .

Užsakant prekių iki 10kg. pristatymo Lietuvoje kurjeriu kaina 4 eurai.

Pristatymo sąlygos su Klientu derinamos individualiai šiais atvejais:

  • Prekei esant nestandartinio dydžio ar svorio, viršijančio 10kg,
  • Jei prekės siunčiamos į Kuršių Neriją ar į užsienį
  • Reikia ypatingai greitai gauti siuntą

Papildomų paslaugų kainos:               

Kurjerio laukimas dėl Gavėjo kaltės, priduodant siuntą. Skaičiuojamas po 15 min., nuo kurjerio atvykimo 15 Eur./val.       

Sunkesnių nei 30 kg. siuntų sunešimas rankiniu būdu +0,10 Eur/1kg.                   

Siuntos grąžinimas + 2 Eur. siuntai.“

Atsiėmimo vietose – "Ortopedijos centro" Vilniaus, Kauno, Klaipėdos parduotuvėjse

Pristatymas nemokamas, prekes atsiimant  UAB „Ortopedijos centras“ adresais Kalvarijų g.62, Vilnius,  Danės g. 9, Klaipėda, ir Gedimino g. 31, Kaunas.Klientas apie pristatymo trukmę informuojamas el. paštu. Jei prekės nėra vietoje, pristatymo trukmė nuo 5 d.d. iki 1 mėn. – priklausomai nuo užsakomo asortimento.

Užsakant prekių daugiau, nei už 60 eurų, pristatymas NEMOKAMAS.

8. Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

8.1 Orto.lt nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės matomos internetiniame puslapyje savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

8.2 Tinkamos kokybės Prekių grąžinamas galimas tik vadovaujantis LR Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

8.3 Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

8.4 Kokybiškos prekės pėdkelnės, kojinės, puskojinės, liemenėlės, juosmens korsetai, kelio įtvarai, rankos įtvarai, vidpadžiai, silikoniniai tarpupirščiai negali būti grąžinami.

8.5 Internetu įsigytas prekes Pirkėjas gali grąžinti per 7 darbo dienas nuo prekių gavimo ( t.y. pasirašymo prekių gavimo dokumente). Prekės pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Klientas.

8.6 Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės:
8.6.1 nebuvo naudojamos. Prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta.
8.6.2 nepažeistos prekių vartojamosios savybės. Prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos (prekė turi likti su visomis etiketėmis)
8.6.3 jei prekė susideda iš kelių dalių, grąžinant turi būti išlaikytas pirminis komplektiškumas.

8.7 Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi prekinės išvaizdos praradimu.

8.8 Grąžindamas prekes visais atvejais Klientas privalo pateikti Orto.lt prekių įsigijimo dokumentus: PVM sąskaitą faktūrą / pirkimo čekį.

8.9 Daiktų grąžinamas atliekamas užpildžius nustatytą formą, dėl jos gavimo kreiptis info@orto.lt.

8.10 Klientui grąžinama sumokėta suma, neįskaičiuojant kainos už pristatymą.

8.11 Prekės gali būti grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šių Taisyklių 8.6 punkte numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo ir Orto.lt pirktų ir grąžinamų prekių gavimo.

8.13 Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos. Šios sąlygos skelbiamos kiekvienos akcijos metu.

9. Pirkėjo teisės

9.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes iš Orto.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

9.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

9.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

9.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas tik nekokybiškas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

9.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 10. Pirkėjo įsipareigojimai

10.1. Pirkėjas, naudodamasis Orto.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Orto.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

10.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo centre, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame Prekių atsiėmimo centre per Taisyklėse nurodytus terminus.

11. Pardavėjo teisės

11.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Orto.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti Orto.lt esančių elementų išdėstymą.

11.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Orto.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

11.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti Orto.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Orto.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

11.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 6.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną.

11.6. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 6.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu

11.7. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose Orto.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

12. Pardavėjo įsipareigojimai

12.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Orto.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Orto.lt teikiamomis paslaugomis.

12.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Orto.lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

12.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą,. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.5. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

12.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

12.7. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

12.8. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

13. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

13.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

13.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

13.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@orto.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

13.1.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: a. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; b. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; c. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; d. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

13.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

13.1.5. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 15 punkte numatytos nuostatos.

13.2. Pardavėjo taikoma papildoma pinigų grąžinimo garantija

13.2.1. Praėjus 14 (keturiolikai), tačiau nepraėjus 30 (trisdešimties) dienų terminui nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti papildoma Pardavėjo Pirkėjui suteikiama pinigų grąžinimo garantija, jei visos grąžinamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kokia buvo parduotos.

13.2.2. Apie ketinimą pasinaudoti šia garantija, Pirkėjas privalo pranešti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu info@orto.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes.

13.2.3. Jei pranešama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, taikomos Taisyklių 13.1 punkto nuostatos.

13.2.4. Jei pranešama pasibaigus 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpiui, tačiau ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta Orto.lt nepasibaigus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos

13.2.5. Pardavėjo taikoma papildoma pinigų gražinimo garantija pasinaudoti negalima, jei užsakytos šios prekės:

13.2.5.1. dovanų kuponai;
13.2.5.2. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
13.2.5.5. prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo);

14.  Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes

14.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@orto.lt arba paskambinę telefono numeriais (8 5) 273 3402, (8 46) 256 102. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

15. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

15.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

15.2. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

15.3. Jei Pirkėjas Orto.lt įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 15.1 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

15.4. Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 8, 13, 15 punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

15.5. Grąžinti iki 20 (dvidešimties) kg. sveriančias Prekes Pirkėjas gali arba pristatydamas į Pardavėjo prekių atsiėmimo vietą, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą. Daugiau nei 20 (dvidešimt) kg sveriančios prekės turi būti pristatytos į Vilniaus Prekių atsiėmimo vietą.

15.6 Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 13 -15 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Jei Pirkėjas pasinaudojo papildoma pinigų grąžinimo garantija, jam taikomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų pinigų grąžinimo terminas, skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

15.7 Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

15.8 Pasinaudojus Taisyklių 8, 13,15 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: tik prekės kaina.

15.9 Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos.

15.10 Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 15.1 punktui.

15.11 Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

 

Partneriai